Skip to content

De Heilige Jozef

Bruidegom van de H. Maagd Maria

Feestdag: 19 maart

Van de heilige Jozef weten we niet meer dan hetgeen het Nieuwe Testament van hem mededeelt, met name in het zogenaamde kindsheidsvangelie. Zo kennen wij hem alleen in de context van Jezus’ geboorte en kinderjaren: gewetensvol ten opzichte van haar die hij tot echtgenote heeft gekozen, zich bewust van zijn vaderlijke plicht met betrekking tot Jezus. Daarom kenmerkt het Evangelie hem als rechtvaardig of rechtschapen, d.w.z. als trouw in zijn verplichtingen jegens God en de mensen.

Terecht wordt zijn gedachtenis in de liturgie eerst en vooral rond het Kerstfeest gevierd (zondag na Kerstmis: feest van de heilige Familie in de Romeinse liturgie; feest van de voorouders des Heren en van de heilige Jozef in vele oosterse liturgieën).

De datum 19 maart hangt mogelijk samen met een gedachtenis van de aartsvader Jozef. Tot de algemene verering van de heilige Jozef hebben heiligen als Birgitta van Zweden, Teresia van Avila en Bernardinus van Siena veel bijgedragen.
Paus Pius IX heeft de heilige Jozef uitgeroepen tot beschermer van de kerk (1870).
Paus Johannes XXIII heeft hem bijzonder aangeroepen als beschermheer van het Tweede Vaticaans Concilie.

Arbeider

De gedachtenis van Sint Jozef Arbeider werd op 1 mei werd in 1955 ingesteld door paus Pius XII.

Bidden tot Jozef

Tot U, Heilige Jozef

Tot U, heilige Jozef, nemen we onze toevlucht in onze nood en
– na de hulp van uw allerheiligste Bruid te hebben ingeroepen –
smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af.

Wij bidden U ootmoedig:
zie goedgunstig neer op het erfdeel, dat Jezus Christus door zijn bloed heeft verworven,
en help ons in onze noden door uw machtige bijstand.

Dat vragen wij U omwille van de liefde, die U heeft verbonden met de onbevlekte Maagd en Moeder van God,
en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmee gij het Kind Jezus hebt omhelsd.

Zorgzame bewaarder van het heilig Huisgezin,
bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus.

Liefderijke Vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf.
Machtige Beschermer, sta ons vanuit de hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis.
En, zoals Gij weleer het kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered,
zo verdedig nu ook de heilige kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking.
Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij,
naar uw voorbeeld en gesteund door uw hulp,
heilig leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in de hemel verkrijgen. Amen.

Gebed tot St. Jozef, Arbeider

God, Schepper van al wat bestaat,
Gij hebt voor de mens
de arbeid gemaakt tot wet van zijn leven.
Geef dat wij, onder de bescherming
van de heilige Jozef,

naar zijn voorbeeld
het werk volbrengen dat Gij ons opdraagt
en het loon ontvangen dat Gij belooft.
Door Christus onze Heer.

Litanie

De vetgedrukte gedeelte bidden allen, het overige door de voorbidder

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader,ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld,
ontferm U over ons. .
God, heilige Geest,,
ontferm U over ons. .
Heilige Drievuldigheid, één God,
ontferm U over ons.
Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Jozef, bid voor ons.
Roemrijke afstammeling van David,bid voor ons.
Licht van de aartsvaders, bid voor ons.
Bruidegom van de Moeder van God, bid voor ons.
Bewaarder van de Verlosser, bid voor ons.
Kuise bewaarder van de Maagd, bid voor ons.
Voedstervader van de Zoon van God, bid voor ons.
Zorgvolle verdediger van Christus, bid voor ons.
Dienaar van Christus, bid voor ons.
Helper van het heil, bid voor ons.
Hoofd van het heilig Huisgezin, bid voor ons.
Zeer rechtvaardige Jozef, bid voor ons.
Zeer kuise Jozef, bid voor ons.
Zeer voorzichtige Jozef, bid voor ons.
Zeer sterke Jozef, bid voor ons.
Zeer gehoorzame Jozef,bid voor ons.
Zeer getrouwe Jozef, bid voor ons.
Spiegel van geduld, bid voor ons.
Beminnaar van de armoede, bid voor ons.
Voorbeeld van de werklieden, bid voor ons.
Luister van het huiselijk leven, bid voor ons.
Beschermer van de maagden, bid voor ons.
Steun van de huisgezinnen, bid voor ons.
Steun in moeilijkheden, bid voor ons.
Troost van de ongelukkigen, bid voor ons.
Hoop van de zieken, bid voor ons.
Patroon van de ballingen, bid voor ons.
Patroon van de bedroefden, bid voor ons.
Patroon van de armen, bid voor ons.
Patroon van de stervenden, bid voor ons.
Schrik van de duivelen, bid voor ons.
Beschermer van de heilige kerk, bid voor ons.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons
God heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis,
en tot beheerder van als zijn bezittingen

Laat ons bidden

Almachtige God,
Gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven
om als trouwe dienaar
te waken over het begin van uw heilswerk.
Geef dat uw kerk, op zijn voorspraak,
altijd zorg draagt
voor de voltooiing van dit mysterie.
Door Christus onze Heer.

Amen

Getijden 19 maart

Het “getijdengebed”, het gebed dat priesters, diakens en religieuzen dagelijks bidden, kent voor een Hoogfeest een “Eerste Vespers” en een “Tweede Vespers”. De “Eerste Vespers” wordt gebeden op de avond voorafgaand aan het Hoogfeest. De Tweede Vespers is dan het avondgebed op het feest zelf. De Vespers is het kerkelijk avondgebed, bestaande uit het bidden van psalmen, hymnen en lezingen en een aantal voorbeden.

De “Lauden” is het kerkelijk ochtendgebed, dat kort na zonsopgang gebeden wordt. Met de Vespers behoren ze tot de kern van het ‘getijdengebed’.

Naar Joodse traditie begint de ‘sabbat’ op de (vrijdag)avond voor de eigenlijke ‘sabbat’ (zaterdag). In de Katholieke liturgie is dat gebruik overgenomen voor de Christus-mysteries, maar ook voor andere Hoogfeesten, maar ook de viering van de zondag, het opnieuw vieren van het Pasen van de Heer, van de Verrijzenis.

Met dank aan Pastoor Mennen voor de liturgische teksten van Lauden en Vespers.

Eerste Vespers

Openingstekst

God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en
altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Hymne

Sint Jozef zij vandaag de eer;
hij die ons allen zeer verblijdt,
werd door zijn Schepper rijk beloond
met vreugdevolle zaligheid.

De pijn van scheiden werd een vreugd
voor hem, een troost, een minzaam vuur,
want Christus en Maria saam
waren zijn steun in ’t stervensuur.

Eenmaal bevrijd van aardse band,
in gouden licht, in sluimer zacht,
werd hij, de trouwe knecht verhoogd
met heerlijkheid die ons ook wacht.

Van bij de vader moge hij
ons allen nu tot voorspraak zijn,
dat God de Heer de schuld vergeeft
en vrede ook ons deel mag zijn.

Aan de drieëne God zij eer,
aan Hem die in de hemel troont,
die deze trouwe dienaar prijst
en hem met zegekransen kroont.

PSALMODIE

Antifoon 1:
Jakob was de vader van Jozef, de man van Maria,
en uit haar werd Jezus geboren.

PSALM 113
Looft nu, dienaars des Heren,
looft de naam van de Heer.
De naam van de Heer zij geprezen
vandaag en in eeuwigheid.
Van ochtendgloren tot avondrood
moet ieder die Naam aanbidden.
Want boven de volkeren troont de Heer,
zijn glorie beheerst de hemel.
Wie is als de Heer onze God,
hoog boven de sterren gezeten?
Die van omhoog overziet
het hemelgewelf en de aarde;
Die machteloze tilt uit het stof,
van vuilnishopen de armen weghaalt;
om hen in de kring van de vorsten te plaatsen,
temidden der machtigen van zijn volk;
die de onvruchtbare plaats geeft in huis
als blijde moeder van kinderen.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antifoon 1:
Jakob was de vader van Jozef, de man van Maria,
en uit haar werd Jezus geboren.

Antifoon 2:
De engel Gabriël werd van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth,
tot een maagd, die verloofd was met een man die Jozef heette.

PSALM 146
Loof nu, mijn ziel, de Heer;
ik zal Hem loven mijn leven lang,
mijn God zal ik al mijn dagen bezingen.
Vertrouwt op geen vorst, die mens is als wij,
hij kan het geluk niet schenken.
Eens geeft hij de geest, keert terug naar de aarde,
dan is het gedaan met zijn macht.
Gelukkig wie hulp zoekt bij Jakobs God,
zijn hoop stelt op God de Heer;
Op Hem die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee met al wat daar leeft.
De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.
De ogen van blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.
De Heer geeft wees en weduwe steun,
maar zondaars laat Hij verdwalen.
De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antifoon 2:
De engel Gabriël werd van Godswege gezonden
naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd, die verloofd was met een man
die Jozef heette.

Antifoon 3:
Toen Maria, de moeder van Jezus, verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat zij
gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.

LOFZANG EF. 1, 3-10
Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend
met elke geestelijke zegen.
In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de
grondlegging der wereld,
om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
In liefde heeft Hij ons voorbestemd
zijn kinderen te worden door Jezus Christus,
naar het welbehagen van zijn wil:
tot lof van de heerlijkheid van zijn genade,
waarmee Hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde
Zoon.
In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed,
de vergeving der zonden.
Dankzij de rijkdom van zijn genade,
die Hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van
wijsheid en inzicht.
Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen,
de beslissing die Hij in Christus had genomen
ter verwezenlijking van de volheid der tijden:
het heelal in Christus onder één Hoofd te brengen,
alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antifoon 3:
Toen Maria, de moeder van Jezus, verloofd was met Jozef, bleek
zij, voordat zij gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.

Korte Schriftlezing                Kol. 3, 23-24

Verricht uw werk welgemoed voor de Heer, niet voor de mensen, in de overtuiging
dat gij van de Heer als beloning het erfdeel zult ontvangen. De Heer die gij
dient is Christus.

Korte beurtzang

De rechtvaardige zal ontluiken als een lelie.
De rechtvaardige zal ontluiken als een lelie.
En hij zal eeuwig bloeien voor de Heer.
Als een lelie.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
De rechtvaardige zal ontluiken als een lelie.

Lofzang van Maria

antifoon:
Ziehier de trouwe en wijze knecht,
die de Heer over zijn volk heeft aangesteld.

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen.
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig;
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

antifoon:
Ziehier de trouwe en wijze knecht,
die de Heer over zijn volk heeft aangesteld.

Slotgebeden

Bidden wij tot God, van wie alle vaderschap in de hemel en op aarde afkomstig
is:
Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Heilige Vader, Gij hebt het mysterie van Christus, dat van eeuwigheid verborgen
was, aan de heilige Jozef geopenbaard; geef dat wij uw Zoon, die God en mens is,
beter leren kennen.
Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Hemelse Vader, Gij voedt de vogels in de lucht en bekleedt de velden met gewas;
geef aan alle mensen hun dagelijks brood en het brood van het eeuwig leven.
Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Schepper van al wat bestaat, Gij hebt uw werk aan onze handen toevertrouwd; laat
allen werken voor hun levensonderhoud en genieten van de vruchten van hun
arbeid.
Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

God van alle gerechtigheid, Gij wilt dat alle mensen rechtvaardig zijn; help ons
op voorspraak van de heilige Jozef, zodat ons leven U in alles aangenaam is.
Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Wees de stervenden en de overledenen genadig en laat hen door uw Zoon, op
voorspraak van zijn moeder Maria en de heilige Jozef, uw barmhartigheid
ondervinden.
Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Onze Vader…

Almachtige eeuwige God, bij de menswording van uw Zoon hebt Gij aan de heilige
Jozef de allereerste zorg voor dit mysterie toevertrouwd. Wij vragen dat ook de
Kerk bezorgd blijft om de vervulling van dit heil dat zij bewaart en dat haar
gegeven is door Christus onze Heer. Die met U leeft en heerst in de eenheid van
de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

De Heer zegene en behoede ons,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot het eeuwig leven.
Amen.

Lauden

Openingsvers

God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Hymne

Hoor ’t blijde lied dat wij u zingen,
neem, Jozef, onze lofzang aan:
gij, roem van alle hemelingen,
gij, hoop en steun in ’t aards bestaan.

U heeft de Schepper uitverkoren
tot bruidegom der reine Maagd,
en voor het Woord, uit Hem geboren,
heeft Hij uw vaderzorg gevraagd.

Gij ziet vol vreugd het Kind, te midden
van dieren in een stal gelegd,
gij moogt in nederigheid aanbidden
die door profeten is voorzegd.

Zij lof gebracht de drie Personen,
ook om de eer aan u bereid:
zij mogen ons de vreugde tonen,
dank zij uw trouw dienstbaarheid.


PSALMODIE

antifoon 1:
De herders haastten zich naar Betlehem en vonden Maria en Jozef en het
pasgeboren Kind dat in een kribbe lag.

PSALM 63
God, mijn God zijt Gij,
ik zoek U reeds bij het ochtendgloren.
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart
als dorre akkers naar regen.
Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont,
beschouw ik uw macht en uw glorie.
Meer waard dan het leven is mij uw genade,
mijn mond verkondigt uw lof.
Ik zal U prijzen zolang ik leef,
mijn handen uitstrekken naar U.
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs,
mijn mond zal U jubelend danken.
Wanneer ik op mijn bed aan U denk,
dan blijf ik wakend over U peinzen.
Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest,
ik koester mij onder uw vleugels.
Met heel mijn hart houd ik vast aan U,
het is uw hand die mij steunt.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

antifoon 1:
De herders haastten zich naar Betlehem en vonden Maria en Jozef
en het pasgeboren Kind dat in een kribbe lag.

antifoon 2:
Jozef en Maria, de moeder van Jezus, stonden verbaasd over wat van Hem gezegd
werd en Simeon sprak over hen een zegen uit.

LOFZANG DAN. 3, 57-88.56
Looft de Heer, alle schepselen Gods,
prijst en verheft Hem eeuwig.
Looft de Heer, hemelse sferen,
boden des Heren, prijst Hem.
Looft Hem, wateren boven de hemel,
hemelse machten, prijst Hem.
Looft de Heer, zon en maan,
sterren des hemels, prijst Hem.
Looft de Heer, regen en dauw,
alle stormwinden, prijst Hem.
Looft de Heer, vuur en hitte,
koude en warmte, prijst Hem.
Looft Hem, nevels en buien,
hagel en vorst, prijst de Heer.
Looft de Heer, ijs en sneeuw,
nachten de dagen, prijst Hem.
Looft de Heer, licht en donker,
bliksem en wolken, prijst Hem.
Loof de Heer, heel de aarde,
prijs en verhef eeuwig.
Looft de Heer, bergen en heuvels,
al wat daar groeit, prijs de Heer.
Looft de Heer, zeeën en stromen,
bronnen van water, prijst Hem.
Looft de Heer, zeegedrochten,
alles wat leeft in het water,
vogels des hemels prijst Hem.
Looft Hem, wilde en tamme dieren,
mensenkinderen, prijst de Heer.
Israël, loof de Heer,
prijs en verhef Hem eeuwig.
Looft de Heer, priesters des Heren,
al zijn dienaren, prijst Hem.
Looft Hem, geesten van de rechtvaardigen,
vromen, ootmoedigen, prijst de Heer.
Looft Hem, Ananja, Azarja, Misaël
prijst en verheft Hem eeuwig.
Loven wij Vader en Zoon en Geest,
laat ons Hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
Geprezen Gij, Heer, in de koepel des hemels,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

antifoon 2:
Jozef en Maria, de moeder van Jezus, stonden verbaasd over wat
van Hem gezegd werd en Simeon sprak over hen een zegen uit.  

antifoon 3:
Jozef stond op in de nacht, hij week uit naar Egypte met het Kind en zijn
moeder, en bleef daar tot aan de dood van Herodes.

PSALM 149
Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zijn lof weerklinke temidden der zijnen.
Israël juiche zijn Schepper toe,
laat Sions volk zijn koning begroeten.
Looft zijn Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem tamboerijn en citer.
Want onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukten met zegekransen.
Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
viert feest in uw legerplaatsen.
Gaat met het lied van God in uw mond,
het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
Trekt met uw wraak door het heidense land,
bestraft de vijandige volken.
Neemt hun vorsten geboeid met u mee,
hun leiders in ijzeren kluisters.
Voltrekt aan hen het vonnis van God,
glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

antifoon 3:
Jozef stond op in de nacht, hij week uit naar Egypte met het Kind
en zijn moeder, en bleef daar tot aan de dood van Herodes.

Korte schriftlezing             2 Sam. 7, 28-29

Heer God, Gij zijt God en uw woorden zijn betrouwbaar. Gij hebt deze weldaad
aan uw dienaar beloofd. Zegen dan nu het huis van uw dienaar: dat het altijd
voor U mag blijven bestaan. Gij zelf, Heer God, hebt gesproken; uw rijke zegen
zal voor altijd rusten op het huis van uw dienaar.

Korte beurtzang

God heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis.
God heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis.
Tot beheerder van heel zijn bezit.
Tot heer over zijn huis.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
God heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis.

Lof zang van Zacharias

antifoon:

Jozef ging wonen in Nazaret, opdat in vervulling zou gaan wat door de profeten
gezegd was: Hij zal een Nazareeër genoemd worden.

Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
Een redder heeft Hij ons verwekt
in het geslacht van David, zijn getrouwe.
Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard
bij monde van zijn heilige profeten.
Verlossing uit de macht van onze vijanden
en uit de hand van allen die ons haten.
Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn,
zijn heilige verbond gestand doen;
De eed aan onze vader Abraham gezworen
ons eenmaal te verlenen:
Om aan de greep van vijanden ontrukt
Hem zonder vrees te dienen;
In vroomheid en gerechtigheid
al onze dagen voor zijn aanschijn. –
En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste,
want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen
door de vergeving van hun zonden;
Dankzij de innige barmhartigheid van onze God,
die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan;
Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de
dood
en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

antifoon:
Jozef ging wonen in Nazaret, opdat in vervulling zou gaan wat
door de profeten gezegd was: Hij zal een Nazareeër genoemd worden.

Slotgebeden

Bidden wij tot Hem die mensen rechtvaardig maakt:
Houd ons in leven, rechtvaardige God.
Heer onze God, onze vaders in het geloof hebt Gij geroepen om voor uw aanschijn
een heilig leven te leiden; geef dat wij in hun voetspoor treden en volmaakt
zijn zoals Gij verlangt.
Houd ons in leven, rechtvaardige God.
Gij hebt Jozef, een rechtvaardig man, uitverkoren om voor uw Zoon, het kind
Jezus, te zorgen; maak dat wij bezorgd zijn voor het lichaam van Christus, uw
Kerk op aarde.
Houd ons in leven, rechtvaardige God.
Gij hebt de aarde aan de mensen toevertrouwd om haar te volken en aan hen
dienstbaar te maken; leer ons in deze wereld met ijver te werken tot lof en eer
van uw Naam.
Houd ons in leven, rechtvaardige God.
Vader van allen, vergeet het werk van uw handen niet; en laat allen in rust en
vrede arbeiden voor een menswaardig bestaan.
Houd ons in leven, rechtvaardige God.

Onze Vader.

Almachtige eeuwige God, bij de menswording van uw Zoon hebt Gij aan de heilige
Jozef de allereerste zorg voor dit mysterie toevertrouwd. Wij vragen dat ook de
Kerk bezorgd blijft om de vervulling van dit heil dat zij bewaart en dat haar
gegeven is door Christus onze Heer. Die met U leeft en heerst in de eenheid van
de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

De Heer zegene en behoede ons,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot het eeuwig leven.
Amen.

Tweede Vespers

Openingstekst

God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Hymne

Sint Jozef zij vandaag de eer;
hij die ons allen zeer verblijdt,
werd door zijn Schepper rijk beloond
met vreugdevolle zaligheid.

De pijn van scheiden werd een vreugd
voor hem, een troost, een minzaam vuur,
want Christus en Maria saam
waren zijn steun in ’t stervensuur.

Eenmaal bevrijd van aardse band,
in gouden licht, in sluimer zacht,
werd hij, de trouwe knecht verhoogd
met heerlijkheid die ons ook wacht.

Van bij de vader moge hij
ons allen nu tot voorspraak zijn,
dat God de Heer de schuld vergeeft
en vrede ook ons deel mag zijn.

Aan de drieëne God zij eer,
aan Hem die in de hemel troont,
die deze trouwe dienaar prijst
en hem met zegekransen kroont.


PSALMODIE

antifoon 1:
De ouders van Jezus vonden Hem in de tempel
waar hij te midden van de leraren zat,
naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde.

PSALM 15
Heer, wie mag te gast zijn in uw tent,
wie mag op uw heilige berg verblijven?
Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft,
in zijn hart geen boze plannen koestert,
geen bedrog pleegt met zijn tong.
Wie zijn evenmens geen schade doet
en zijn buren niet te schande zet;
wie de boosdoener veracht,
maar de dienaars van de Heer in ere houdt;
wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt,
zijn bezit niet uitleent tegen woeker,
als getuige niet omkoopbaar is.
Wie zich zo gedraagt,
zal niet wankelen in eeuwigheid.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

antifoon 1:
De ouders van Jezus vonden Hem in de tempel
waar hij temidden van de leraren zat,
naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde.

Antifoon 2:
De moeder van Jezus zei tot Hem:
Kind, waarom hebt Gij ons dit aangedaan?
Denk toch eens met wat een pijn
uw vader en ik naar U hebben gezocht.

PSALM 112
Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.
Welvaart en rijkdom sieren zijn huis,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
Hij is voor de vromen een licht in de nacht,
weldadig, barmhartig, rechtvaardig.
Goed gaat het de mens die weggeeft en leent,
die eerlijk zijn zaken behartigt.
In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk,
men blijft hem voor eeuwig gedenken.
Voor slechte tijding is hij niet bang,
hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen.
Standvastig en zonder vrees zet hij door
tot hij op zijn vijanden neerziet.
Met mildheid deelt hij aan armen uit,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
Zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds;
de zondaar zal het met afgunst aanschouwen.
Hij knarst met de tanden, verteerd van nijd,
het streven van zondaars zal falen.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antifoon 2:
De moeder van Jezus zei tot Hem:
Kind, waarom hebt Gij ons dit aangedaan?
Denk toch eens met wat een pijn
uw vader en ik naar U hebben gezocht.

Antifoon 3:
Jezus ging met hen mee naar Nazareth
en was hun onderdanig.

LOFZANG APOK. 15, 3-4

Groot en wonderbaar zijn uw daden,
Heer God, Albeheerser.
Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen,
Gij, Koning der eeuwen.
Wie zou U. Heer, niet vrezen,
wie uw Naam niet verheerlijken?
Want Gij alleen zijt heilig.
En alle volken zullen komen en U aanbidden,
omdat uw gerechte oordelen openbaar zijn geworden.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antifoon 3:
Jezus ging met hen mee naar Nazareth
en was hun onderdanig.

Korte Schriftlezing              Kol. 3, 23-24

Verricht uw werk welgemoed voor de Heer, niet voor de mensen, in de overtuiging
dat gij van de Heer als beloning het erfdeel zult ontvangen. De Heer die gij
dient is Christus.

Korte beurtzang

De rechtvaardige zal ontluiken als een lelie.
De rechtvaardige zal ontluiken als een lelie.
En hij zal eeuwig bloeien voor de Heer.
Als een lelie.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
De rechtvaardige zal ontluiken als een lelie.

Lofzang van Maria

antifoon:
Jezus was nu bijna dertig jaar.
Hij was naar de mening van de mensen, de zoon van Jozef.

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen.
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig;
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

antifoon:
Jezus was nu bijna dertig jaar.
Hij was naar de mening van de mensen, de zoon van Jozef.

Slotgebeden

Bidden wij tot God, van wie alle vaderschap in de hemel en op aarde afkomstig
is:
Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Heilige Vader, Gij hebt het mysterie van Christus, dat van eeuwigheid verborgen
was, aan de heilige Jozef geopenbaard; geef dat wij uw Zoon, die God en mens is,
beter leren kennen.
Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Hemelse Vader, Gij voedt de vogels in de lucht en bekleedt de velden met gewas;
geef aan alle mensen hun dagelijks brood en het brood van het eeuwig leven.
Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Schepper van al wat bestaat, Gij hebt uw werk aan onze handen toevertrouwd; laat
allen werken voor hun levensonderhoud en genieten van de vruchten van hun
arbeid.
Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

God van alle gerechtigheid, Gij wilt dat alle mensen rechtvaardig zijn; help ons
op voorspraak van de heilige Jozef, zodat ons leven U in alles aangenaam is.
Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Wees de stervenden en de overledenen genadig en laat hen door uw Zoon, op
voorspraak van zijn moeder Maria en de heilige Jozef, uw barmhartigheid
ondervinden.
Onze Vader die in de hemel zijt, verhoor
ons.

Onze Vader…

Almachtige eeuwige God, bij de menswording van uw Zoon hebt Gij aan de heilige
Jozef de allereerste zorg voor dit mysterie toevertrouwd. Wij vragen dat ook de
Kerk bezorgd blijft om de vervulling van dit heil dat zij bewaart en dat haar
gegeven is door Christus onze Heer. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon die
met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen
der eeuwen.
Amen.

De Heer zegene en behoede ons,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot het eeuwig leven.
Amen.

Noveen

Gebed tot Sint-Jozef

Wees gegroet Jozef
de goddelijke genade heeft u overladen.
Onze Verlosser heeft in uw armen gerust
en is opgegroeid onder uw ogen.
Gij zijt de gezegende onder alle mannen
en gezegend is Jezus,
het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.

Heilige Jozef,
tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
bid voor ons in onze zorgen
voor de familie, de gezondheid en het werk
tot op onze laatste dagen,
en gewaardig u ons bij te staan
in het uur van de dood. Amen.

Eerste dag

Sint-Jozef, model van geloof

Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor…
Sint Jozef, vandaag bidden wij tot u als ons model van ons geloof. Gij hebt de tegenwoordigheid van God onthaald in uw leven. Op zijn woord, hebt gij u verbonden in het ondoorgrondelijk mysterie van zijn Zoon. Zonder menselijke tussenkomst ontving uw maagdelijke Bruid een kind dat God was, en gij hebt Het aanbeden en beschermd.

Dat alles was overweldigend, zelfs verbazingwekkend, en zonder het geloof zou het de vorm aangenomen hebben van een onmogelijk mysterie. Maar gij beloofde dat, wanneer God tot de mens spreekt, Hij hem niet zou kunnen bedriegen. Daarom, zonder tegen te spreken of vragen te stellen, zijt gij vooruit gegaan, gelukkig te stappen in het licht, want God was aanwezig. Het is in dit geloof dat gij uw leven verbonden hebt aan dat van Maria, door u zo te plooien naar de Goddelijke plannen. Zo opende gij meteen alle wegen om het Heil van de mensen te verwezenlijken.

Op onze beurt verlangen wij toegang te krijgen tot dit geloof dat het uwe was, zodat God in ons kan wonen en dat wij trouw zouden zijn aan Zijn bedoelingen. Wij zijn soms besluiteloos in ons christelijk leven. Wij geloven in God, in Christus, en in de Kerk, maar wij leven dikwijls aan de rand van ons geloof. Zoals uw geloof gans uw leven geleid heeft, zo verlangen ook wij dat het voor ons het licht wordt dat ons onophoudelijk aantrekt en leidt in ons dagelijks doen en laten. Mogen wij, door het geloof, altijd de hand van God aanvoelen in de gebeurtenissen, zodat wij daardoor deelnemen aan Zijn werk van rechtvaardigheid, van vrede en van liefde.

1 x Onze Vader
1 x Wees Gegeroet
1 x Glorie Zij de Vader
1 x Geloofsbelijdenis
1 x Gebed tot Sint-Jozef (zie bovenaan)

Tweede dag

Sint-Jozef, model van hoop

Sint Jozef, tijdens uw leven waart gij een man van hoop. Rondom u deelden allen in de hoop op zekere dag hun Verlossing te zien gebeuren. En zie, in uw gezin leefde de Messias van God aan uw zijde, verenigd met u zoals een zoon met zijn vader. Het was een teken van de goedheid en van de trouw van God. En deze trouw opende voor u een toekomst van hoop zonder grenzen. Het kon niet anders, dan dat gij uw hoop gesteld hebt op het heil voor Maria en voor uzelf, daar gij God Zelf onthaald hebt in uw leven. Doorheen de onvoorzienbare omstandigheden die zich voordeden, zoals de pijnlijke omstandigheden van de geboorte van Jezus, de vlucht naar Egypte, het verblijf daar in ballingschap, was uw enige kracht uw onwankelbaar geloof in de goedheid, de kracht en de trouw van God. Dit verklaart voorzeker de rustige opgeruimdheid die gij uitstraalde. Gij wist dat God het laatste woord zou hebben in alles wat u kon overkomen. Sint Jozef, konden wij van u maar leren te hopen. Gij weet het, het leven ontziet ons niets. Onze schoonste beloften vallen de één na de andere weg, onze meest aantrekkelijke verlangens vallen in duigen zodat, wie gisteren droomde van een vruchtbaar en gegeven leven, vandaag gevangen zit in dagelijkse kleingeestigheden;

Dat alles was overweldigend, zelfs verbazingwekkend, en zonder het geloof zou het de vorm aangenomen hebben van een onmogelijk mysterie. Maar gij beloofde dat, wanneer God tot de mens spreekt, Hij hem niet zou kunnen bedriegen. Daarom, zonder tegen te spreken of vragen te stellen, zijt gij vooruit gegaan, gelukkig te stappen in het licht, want God was aanwezig. Het is in dit geloof dat gij uw leven verbonden hebt aan dat van Maria, door u zo te plooien naar de Goddelijke plannen. Zo opende gij meteen alle wegen om het Heil van de mensen te verwezenlijken.

Op onze beurt verlangen wij toegang te krijgen tot dit geloof dat het uwe was, zodat God in ons kan wonen en dat wij trouw zouden zijn aan Zijn bedoelingen. Wij zijn soms besluiteloos in ons christelijk leven. Wij geloven in God, in Christus, en in de Kerk, maar wij leven dikwijls aan de rand van ons geloof. Zoals uw geloof gans uw leven geleid heeft, zo verlangen ook wij dat het voor ons het licht wordt dat ons onophoudelijk aantrekt en leidt in ons dagelijks doen en laten. Mogen wij, door het geloof, altijd de hand van God aanvoelen in de gebeurtenissen, zodat wij daardoor deelnemen aan Zijn werk van rechtvaardigheid, van vrede en van liefde.

1 x Onze Vader
1 x Wees Gegeroet
1 x Glorie Zij de Vader
1 x Geloofsbelijdenis
1 x Gebed tot Sint-Jozef (zie bovenaan)

Derde dag

Sint-Jozef, model van liefde

Sint Jozef, gij hebt uw leven doorgebracht in een sfeer van milde liefde. Gij hebt Maria bemind die de Zoon van God op de wereld moest brengen. Dan hebt gij met haar heel speciaal deelgenomen aan de schoonste daad van liefde in de geschiedenis van de wereld: De komst van de Zoon van God onder de mensen om hen te verlossen. God, die liefde is, heeft in uw huis gewoond. Hij heeft uw tafel met u gedeeld, de intimiteit van uw gezin, en uw vreugden en moeilijkheiden op elk ogenblik van uw uw leven. Daar de aandacht van de ouders toegespitst is op hun kinderen omdat zij van hen houden, ging al uw mildheid en deze van Maria, natuurlijk naar de Zoon van God die uw Kind geworden was. Samen hebt gij uw Naaste bemind. In de schoot van deze liefde hebt gij actief meegewerkt aan het mysterie van de verlossing, die de volmaakte daad van liefde was voor al de mensen van de aarde.

Gij die de liefde in uw lieven zo goed onthaald hebt, leer ons te beminnen. Doe ons verstaan dat de liefde van God komt.Help ons, om ons leven te richten volgens Zijn verlangen, ook als wij gebroken zijn door misverstand of door haat.Wij weten dat, wanneer ons hart werkelijk zal openstaan voor de liefde, het gelaat van de wereld zal veranderen, en dat we, de mens naast ons, niet meer zullen willen bestrijden maar beminnen. Help ons te zien hoe het christelijk leven volledig bevat zit in de liefde, en dat, buiten de liefde tot God en de naaste, al de rest zonder belang is. Sint Jozef, zoals gij willen wij God meer en meer beminnen, en met onze naasten dezelfde trouwe en milde liefde delen.

1 x Onze Vader
1 x Wees Gegeroet
1 x Glorie Zij de Vader
1 x Geloofsbelijdenis
1 x Gebed tot Sint-Jozef (zie bovenaan)

Vierde dag

Sint-Jozef, vader van Jezus

Sint Jozef, de mensen van Nazareth noemden Jezus uw Zoon, en Maria zei Hem eens in de tempel: “Uw vader en ik hebben U overal gezocht”. Samen wist gij hoever het menselijk vaderschap de lichamelijke eenheid van de echtgenoten overstijgt. Gij zijt werkelijk de menselijke vader van de Zoon van God geworden. In uw liefde voor Maria zijt gij vader geweest tijdens de maanden die de geboorte vooraf gingen. Gij waart voor haar een constante steun, een warme aanwezigheid en het geliefde beeld van een vader. Indien God u gekozen heeft, is het omdat Hij het belang kende van uw tederheid voor Maria, van de geest waarmee gij tot haar kon spreken, haar kon behandelen en haar kon opbeuren als zij vermoeid was of als zij haar niet goed voelde. Dit alles heeft bijgedragen om het menselijk karakter van haar Zoon te vormen. Gij zijt voor Maria de totale steun geweest waarop de tederheid van Jezus in haar gevormd is, een beetje naar uw beeld, en dit zonder ijdelheid van uw kant. Gij zijt eveneens Vader van Jezus geweest door de opvoeding die gij Hem gegeven hebt. Gij hebt Hem alles geleerd toen Hij kind was, alles wat een kind leert in gezelschap van zijn vader. Gij hebt Hem ingeleid in het leven. Onder uw invloed heeft zijn Geest zich geopend. Samen met u bewonderde Hij de bloemen in het veld, de vogels in de lucht, de wijngaarden en de korenvelden. Met u drong gans de aarde en de onmetelijke mensheid in Hem door. Zonder het te weten hebt gij met Hem de schoonste bladzijden van het Evangelie voorbereid.

Sint Jozef, leer ons hoe wij onze kinderen moeten beminnen zoals gij, hoe wij hem doorheen de liefde moeten brengen tot het geloof, de zuiverheid, de genegenheid en de eerbied voor alles wat schoon is, en tot een visie op de wereld die hen er toe brengt uw Zoon te volgen op de zó belangrijke wegen van het leven.

1 x Onze Vader
1 x Wees Gegeroet
1 x Glorie Zij de Vader
1 x Geloofsbelijdenis
1 x Gebed tot Sint-Jozef (zie bovenaan)

Vijfde dag

Sint-Jozef, bruidegom van de Moeder Gods

Sint Jozef, daar wij het geloof van Maria kennen, haar liefde, haar moed en haar zuiverheid, begrijpen wij uw geluk om haar als uw bruid steeds naast u te hebben, zij die de Zoon van God waardig was. Zoals in een echt menselijk gezin waart gij haar man, en was zij uw vrouw. Haar Hart behoorde u toe, gij hebt elkaar bemind als twee gehuwden het kunnen doen, met een tedere liefde, vol van attenties die tot in de kleinste gebaren een echte menselijke gehechtheid laten merken. Het was een sterke en diepe liefde die twee personen stevig aan elkaar verbindt zodat geen enkele moeilijkheid, geweld of geen enkel ongeluk er een bres kon in slaan. Het was een zuivere en opengebloeide liefde die het vlees met haar meetrok, om het te laten uitstijgen uit zijn gebreken en zijn zwakheden. De Maagd Maria heeft u haar Hart en haar lichaam toevertrouwd, zij is maagd gebleven omdat gij het gewild hebt samen met haar. Uw wederzijdse liefde heeft zich ontplooid in de maagdelijkheid als een teken van God voor de mensen.

Heilige Jozef, leer ons te beminnen, niet in een egoïsme waar elk op zichzelf geplooid is, en zich verhardt tegen de andere, maar in een milde gave die ons engageert op de weg van de tederheid, de fijngevoeligheid en de toewijding. Wij weten het, hij die beweert te beminnen en alleen aan zichzelf denkt is een leugenaar. Wij zijn niet allen geroepen tot de maagdelijkheid zoals gij. Onze vereniging in het huwelijk is goed volgens de wet van de Schepper. Leer ons de waarheid in de liefde, zodat wij zijn tegenwoordigheid onder ons kunnen erkennen. Wij zijn aan elkaar gegeven om ons samen te heiligen. Leer ons de echte eerbied voor de andere. Gij die de weg naar het heil van de wereld geopend hebt in de zuiverheid van uw liefde, maak ons bekwaam om zoals gij, de Zoon van God te onthalen en zijn getuigen te zijn in de wereld van vandaag.

1 x Onze Vader
1 x Wees Gegeroet
1 x Glorie Zij de Vader
1 x Geloofsbelijdenis
1 x Gebed tot Sint-Jozef (zie bovenaan)

Zesde dag

Sint Jozef, man van gebed

Sint Jozef, tot op het einde van uw leven waart gij in gezelschap van Maria om te zorgen voor Jezus, want voor de Zoon van God was het evengoed nodig dat zijn persoonlijkheid gevormd werd als voor de andere kinderen. Volgens de Joodse traditie was het de taak van de vader aan zijn kinderen de Bijbel uit te leggen en hen de geboden over te brengen volgens de voorschriften van de Heer: “Gij zult mijn geboden onderrichten aan uw kinderen”. In het gezelschap van Maria, hebt gij Hem alles verteld wat God gedaan heeft voor zijn volk. Gij hebt Hem getoond hoe elk gebaar, en elk gebruik zijn zaligmakende betekenis heeft. De morele en godsdienstige opvoeding van de kinderen was toevertrouwd aan de Vader. Gij zijt in niets tekort geschoten in deze belangrijke opdracht, waar uw vaderschap zijn voltooiing vond. Maria, die aan uw zijde stond, luisterde en vervolledigde. Zo hebt gij samen de menselijke Ziel van uw Kind gevormd, door Hem de grote lessen van zijn Hemelse Vader te laten horen. Zoals elke trouwe Jood moest gij meerdere keren per dag bidden: ‘s morgens, ‘s middags, ‘s avonds en zelfs over dag. Luidop bad gij de lofzangen die de Heer verheerlijken, de enige ware God die alles doet leven op aarde en van wie alle wijsheid en heiligheid komt.
Samen hebt gij dit gebed uit Deuteronomium gebeden: “Luister Israël, de Heer is onze God, Hij is de enige God. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand…” Deze Heilige woorden sprak jij langzaam uit zodat Maria ze kon doen herhalen door uw Kind. Vertrouwd met het Woord van God, bad gij vervolgens spontaan midden in de vreugden en de pijnen, en misschien vooral als het Mysterie vóór u te grote vormen aannam.

Heilige Jozef, leer ons bidden, en geef ons deze momenten te beminnen waar wij God uitnodigen om ons leven te delen, als wij alleen zijn, met onze naaste of met gans de christelijke gemeenschap samen zijn.

1 x Onze Vader
1 x Wees Gegeroet
1 x Glorie Zij de Vader
1 x Geloofsbelijdenis
1 x Gebed tot Sint-Jozef (zie bovenaan)

Zevende dag

Sint Jozef, model van een rechtschapen man

Sint Jozef, help ons rechtschapen te zijn. Gij weet, dat om totaal als mens te leven, wij eerst ons hart en onze geest moeten afstemmen op dat van de Schepper. Uw Zoon vroeg niet in de eerste plaats een stichtend uiterlijk of vrome manieren, maar een ziel die werkelijk verbonden in met-, en afgestemd is op de Wil van God. Tot deze die zich tevreden stellen met uiterlijke gebeden en praktijken zei Hij: “Het zijn niet diegene die zeggen Heer! Heer! die zullen gered worden maar deze die de Wil van mijn Vader doen”. Elke dag de Aanwezigheid van God onthalen en met Hem leven, dat is de centrale opdracht van elk menselijk leven. Zoals een goed gestemd muziekinstrument de juiste noten weergeeft, zo hebt gij, Sint Jozef, kunnen leven in overeenstemming met God, waardoor het Evangelie over u heeft kunnen zeggen dat gij een rechtschapen man waart.
Voor wie u zag, kon uw leven banaal lijken: de kleine dagelijkse bezigheden die elke morgen moesten herhaald worden; dezelfde handelingen en met dezelfde gereedschappen honderden malen het zelfde herhalen; ook dezelfde bewegingen en dezelfde rustpozen. Maar gij hebt er zoveel geluk en zoveel trouw kunnen inleggen, dat gij voor God zijn Zoon waardig waart. Gij hebt gewerkt, geleefd, geleden en bemind in een familiale sfeer van delende liefde. Gij hebt de ontvangen opdracht vervuld volgens de wegen die getrokken zijn door de wijsheid en de liefde van God en in een bescheiden uitschakelen van u zelf, hebt gij een unieke taak vervuld, en waart gij gelukkig u volledig trouw te voelen.

Heilige Jozef, leer ons rechtschapen te zijn. Zoals gij willen wij ons leven doorbrengen in overeenstemming met onze Schepper. Onderricht ons in het delen met anderen dat een vorm van liefde is. Leer ons vooral de rechtschapenheid, zodat wij met vreugde de Wil van onze Vader die ons bemint kunnen volbrengen.

1 x Onze Vader
1 x Wees Gegeroet
1 x Glorie Zij de Vader
1 x Geloofsbelijdenis
1 x Gebed tot Sint-Jozef (zie bovenaan)

Achtste dag

Sint Jozef, goede arbeider

In het plan van de Schepper bij het begin van de wereld, was het werk schoon en goed, maar de mens heeft zich verwijderd van God en daardoor is het werk nu bron van moeilijkheden, van vermoeidheid, van zorgen en pijnen geworden. Sint Jozef, gij hebt u onderworpen aan deze harde wet van het werk, omdat gij wist dat het terug edel en schoon kon worden in overeenstemming met het plan van de Schepper. Dat was het geheim van uw leven als werkman. Toen God een voedstervader wilde voor zijn Zoon, koos Hij een arbeider uit waardoor Hij zijn waardering voor de arbeid aantoont. Gij hebt Hem niet teleur gesteld. Gij hebt gewerkt met ganser harte, en uw stiel werd een uitdrukking van liefde, evengoed als het gebed en de trouw aan de Heer. Stappend op de weg naar Nazareth, met de gereedschapszak op de schouder, kunnen wij ons gemakkelijk uw gezicht voorstellen dat gebruind was door het zweet, en getekend door een moedige glimlach. Gij waart een man, een timmerman-wagenmaker, en gij boog u over de stukken hout om ze te zagen, te schaven, te bewerken en ze te nagelen. Gij deed alle handelingen die eigen waren aan het vak. Maar uw werk, dat in alles gelijk was aan dat van de andere mensen, onderscheidde zich echter doordat het gedaan was in de sfeer van de tegenwoordigheid van God. Gij waart niet enkel een zoon van mensen die leefde onder de erfzonde, maar gij leefde van de ware liefde. Door uw werk zijt gij bij God zelf kunnen komen.

Sint Jozef, leer ons de liefde voor ons werk, en maak dat het voor ons een bron van levenskracht en van geluk wordt. Maak dat wij het rechtvaardig en eerlijk uitoefenen, en dat onze zin voor goed werk doordrongen is van een levendige naastenliefde. Mochten wij naar uw voorbeeld, uw Zoon in het midden van onze fabrieken, de werven en de burelen kunnen onthalen.

1 x Onze Vader
1 x Wees Gegeroet
1 x Glorie Zij de Vader
1 x Geloofsbelijdenis
1 x Gebed tot Sint-Jozef (zie bovenaan)

Negende dag

Sint Jozef, model van gehoorzaamheid

Sint Jozef, één van de meest zichtbare trekjes van uw ziel is ook de gehoorzaamheid aan God. Gans uw leven is aaneen geweven door trouw, gehoorzaamheid en vertrouwen in de Heer die van u houdt. Het begin van het Evangelie verhaalt dat Maria zwanger was toen gij met haar verloofd waart. Als rechtschapen man besloot gij haar in het geheim weg te zenden om haar geen kwaad te doen. Maar God vroeg u haar toch bij u te nemen als uw trouwe echtgenote. Door aan deze eerste boodschap van God te gehoorzamen, zijt gij met Hem de weg van de Incarnatie ingegaan die toen nog een mysterie was. Enkele maanden later beval de Romeinse keizer een volkstelling op zijn grondgebied. Gij hebt deze tweede beproeving aanvaard met vertrouwen in de wegen van God. Gij hebt Nazareth verlaten en zijt naar Bethlehem gegaan, de stad van David, waar de Zoon van God moest geboren worden. Na het bezoek van de Wijzen heeft de Heer Zich nogmaals tot u gericht: “Sta op, neem het Kind en zijn Moeder, en vlucht naar Egypte. Blijf daar tot Ik het u zeggen zal”. Zonder één ogenblik te verliezen zijt gij terug opgestaan. ‘s Nachts hebt gij het Kind en zijn Moeder opgenomen om naar Egypte te vluchten, en gij zijt er gebleven zolang God het wilde. Enkele jaren zijn verlopen voor de dood van Herodes. Dan heeft de Heer u terug gesproken: “Sta op, neem het Kind en zijn Moeder, en keer terug naar Israël”. Met een bewonderenswaardige trouw zijt gij opgestaan, hebt gij het Kind en zijn Moeder genomen en zijt gij teruggekeerd naar Nazareth. Deze enkele gebeurtenissen zijn voldoende om ons de grootheid van uw gehoorzaamheid te laten begrijpen. Het Evangelie is wel zeer bescheiden over de vormen die al deze tussenkomsten van God konden aannemen. Het was telkens een engel, een boodschapper van God, die u Zijn bevelen overbracht.

Maar gij weet het, ook in ons leven richt de Heer Zich tot ons. Hij spreekt tot ons langs de gebeurtenissen, in de stilte van het gebed en in de schoot van de Kerk. Help ons om Zijn stem te horen midden in al het lawaai van de wereld. Help ons ook om zijn oproep te gehoorzamen, zodat wij elke dag trouw zijn aan zijn Liefde en aan zijn Wil.

1 x Onze Vader
1 x Wees Gegeroet
1 x Glorie Zij de Vader
1 x Geloofsbelijdenis
1 x Gebed tot Sint-Jozef

Verering van Jozef

H. Jozef te Smakt

De historie zegt dat de stichting van de St. Jozefkapel in Smakt geregeld is bij de overeenkomst op 7 oktober 1699 door Johannus Albertus Baron van der Boye en Neerijssche en Matthias Roebroeck, pastoor-deken te Venray, op het Kasteel Macken in Holthees. In datzelfde jaar is met de bouw begonnen en de baron heeft de kapel een kelk geschonken, nu nog in het bezit van de kapel, met het randschrift “Sint Jozeph bid voor ons 1700”. De voet van de kelk is versierd met de wapenschilden van de stichter baron Johan Albert en zijn gemalin Maria Amillia Antonetta Raba, barones van Gelder van het huis Arcen. Dezelfde wapenschilden zijn ook te zien in het altaar van de kapel en in de wapensteen tegen de buitenmuur. Het genade beeld van Smakt stelt de H. Jozef voor, glimlachend neerziend op het Kind. Het beeld is een product van volkskunst uit Antwerpen van rond 1700.

Smakt is in de afgelopen drie eeuwen uitgegroeid tot een klein bedevaartplaats, tot een oord van gebed en verering van St. Jozef. Vooral in de maand maart (op 19 maart is de feestdag van St. Jozef) trekken duizenden mensen van heinde en ver naar de kapel. St. Jozef wordt vereerd als patroon van een gelukkige levensstaat. Als zodanig wordt St. Jozef nergens ter wereld zo vereerd. St. Jozef is ook de patroon van het christelijk huisgezin en staat ouders bij om de moeilijke taak van de opvoeding goed te volbrengen. Tot slot wordt tot St. Jozef gebeden voor de genade van een zalige dood.

De kapel uit 1699 heeft een renaissancegevel begrensd door een voluutlijn, terwijl op de nok van het dak een torentje staat. In 1864 werd de kapel vergroot en krijgt ze een kruisgewelf.

Sinds 1947 is de verzorging van het bedevaartsoord door de bisschop van Roermond toevertrouwd aan de Orde van de Ongeschoeide Karmelieten. Dankbaar hebben de broeders van de berg Karmel dit geschenk aanvaard. De verering van St. Jozef als patroon van de goede levensstaat willen zij voortzetten en levendig houden. Echter in 2005 is een einde gekomen aan deze opdracht en zijn de laatste paters vertrokken. Sindsdien wordt de zorg voor het heiligdom gedragen door de naburige parochies.

Lied ter ere van Sint Jozef

Patroonschappen

Patroon van het Huisgezin

De H. Jozef wordt aangeroepen als patroon van het Huisgezin

Patroon van de Stervenden

De H. Jozef wordt aangeroepen als patroon van de Stervenden ofwel voor een Zalige Dood.

Patroon van de Kerk

De H. Jozef wordt aangeroepen als patroon van de Kerk

Patroon van de Maagden

De H. Jozef wordt aangeroepen als patroon van de Maagden

Patroon van Religieuze communiteiten

De H. Jozef wordt aangeroepen als patroon van de religieuze communiteiten

Patroon van de Ledebroers en Arbeiders

De H. Jozef wordt aangeroepen als patroon van de Ledebroeders en de Arbeiders

Apostolische Exhortatie

Paus Johannes Paulus II schreef op 15 augustus 1989 een Apostolische Exhortatie over de H. Jozef “Redemptoris Custos”, “Hoeder van de Verlosser

Apostolische Brief

Paus Franciscus schreef een Apostolische Brief over de H. Jozef bij de 150e verjaardag van het uitroepen van St. Jozef tot Patroon van de universele Kerk “Patris Corde”, “Met een Vaderhart”

Back To Top