Skip to content

Het Lam Gods

Christus wordt in het Evangelie aangeduid als het Lam Gods.
Hij is het offer geworden om ons te verlossen
en ons terug te brengen bij God de Vader.

De Heilige Schrift spreekt een aantal keer over het Lam Gods:

JOHANNES 1:29
De volgende dag zag hij Jezus naar zich toekomen en zei: ‘Zie, het Lam
Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.’

JOHANNES 1:36
Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: ‘Zie, het Lam
Gods.’

OPENBARING 5:6
Toen zag ik tussen de troon met de vier dieren en de kring van de oudsten
een Lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen dit zijn de
zeven geesten Gods, uitgezonden over heel de aarde.

OPENBARING 14:10
die zal drinken de wijn van Gods toorn, onverdund geschonken in de beker
van zijn gramschap; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten
aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.

De Catechismus van de Katholieke Kerk spreekt ook een aantal keer over het Lam Gods:

Nr. 608

Nadat Johannes de Doper erin toegestemd had Hem te dopen in de rij van de zondaars, heeft Hij in Jezus het “Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt” (Joh. 1,29) gezien en getoond. Hij laat zo zien dat Jezus zowel de lijdende dienaar is die zich stom naar de slachtbank laat leiden (Jes. 53,7) en de zonden van velen draagt, als het Paaslam, symbool van de verlossing van Israël ten tijde van het eerste Pasen (Ex, 12,3-14). Heel het leven van Christus drukt zijn zending uit: “Dienen en zijn leven als losprijs geven voor velen” (Mc, 10,45)

Back To Top