Skip to content

Inleiding

De Rozenkrans is een gebedssnoer (met 15 grote en 150 kleine kralen), dat wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit bestaat uit 150 maal (15 x 10) het Wees Gegroet, afgewisseld, na ieder ’tientje’, met een Onze Vader. In plaats van het volledige rozenkransgebed wordt veelal een derde gedeelte, met gebruik making van een kleiner snoer, het zogenaamde rozenhoedje, gebeden. De rozenkrans dankt zijn ontstaan aan zeer verschillende religieuze gebruiken, o.a. het herhalend gebed, dat we bij de oude egyptische kluizenaars aantreffen dat in de oosterse kerken leeft (Jezusgebed) en ook in buitenchristelijke godsdiensten (zoals het hindoeisme, boeddhisme en de islam) aangetroffen wordt.

In de liturgische getijden van kloostergemeenschappen werden alle psalmen (150) gebeden; voor de ongeletterden werden de psalmverzen vervangen door 150 Onze Vaders. In de 12de eeuw kwam hiervoor het Wees Gegroet in de plaats. De verdeling in tientjes, waartussen telkens een Onze Vader wordt gebeden, ontstond in de 15de eeuw. Ook ontstond in deze eeuw de aanroepingen bij elk tientje van de rozenkrans, de zogeheten geheimen

Mariabeeld in de grot van LourdesBij het bidden van de rozenkrans staan wij stil bij elk van de vijf onderdelen van de blijde, de droevige en de glorievolle geloofsgeheimen. Dat zijn respectievelijk de geheimen van de menswording, van het lijden en van de verheerlijking van Jezus Christus.

Paus Johannes Paulus II heeft 16 oktober 2002 in de Apostolische Brief Rosarium Virginis Mariae vijf ‘Geheimen van het Licht’ toegevoegd aan het traditionele rozenkransgebed. In deze brief zegt de Paus dat de rozenkrans, als deze met devotie en niet mechanisch wordt gebeden, een ware meditatie is over de geheimen van het leven van Christus. “Door de aanroepingen van het Weesgegroet te herhalen, kunnen wij diepgaand reflecteren op de essentiële gebeurtenissen van de missie van Gods Zoon op aarde, die aan ons zijn doorgegeven door het Evangelie en de Traditie”, aldus de Paus. Omdat de vijftien geheimen die tot nu toe bij de rozenkrans werden overwogen, niet de grote gebeurtenissen uit het Openbare Leven van de Heer omvatten, voegt de Paus in zijn apostolische brief vijf geheimen aan de rozenkrans toe, die hij de “geheimen van het licht” heeft genoemd. Deze benaming, zo legde de Paus uit, is gebaseerd op het feit dat Jezus Zich tijdens Zijn openbaar leven gemanifesteerd heeft als het “geheim van het licht”: “Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld” (Joh. 9,5). Het gaat om vijf momenten uit het openbare leven van de Heer, te beginnen met Zijn doop in de Jordaan, de aanvang van het openbare leven, en eindigend vlak voor Zijn lijden, dus vlak voor het begin van de droevige geheimen.

Op maandag en zaterdag worden de ‘Blijde Geheimen’ overwogen,
op donderdag de ‘Geheimen van het Licht’,
op dinsdag en vrijdag de ‘Droevige Geheimen’
op woensdag en zondag de ‘Glorievolle Geheimen’.

Het bidden van de Rozenkrans

Kruisteken: In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen

Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God …

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heer, onze God, ontruk ons aan het domein van de duisternis, ontferm U over hen die gestorven zijn en breng heel uw schepping over naar het Koninkrijk van Uw geliefde Zoon (vgl. Kol. 1.13).

Onze Vader……….

Ik groet U, dochter van God de Vader.

Wees gegroet Maria…….

Ik groet U, Moeder van God de Zoon.

Wees gegroet Maria…..

Ik groet U, Bruid van God de heilige Geest.

Wees gegroet Maria…..

Eer aan de Vader …..

Heer, onze God, ontruk …..

Vervolgens 5  keer een tientje van de rozenkrans

Onze Vader …..

Wees gegroet Maria……(tientje van de rozenkrans)

Eer aan de Vader…….

Heer, onze God, ontruk …..

Litanie van de Heilige Maagd Maria
V: Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt
A: spaar ons Heer.
V: Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt
A: verhoor ons Heer.
V: Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt
A: ontferm U over ons.

Van Advent tot Kerstmis
V: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
A: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
V: Laat ons bidden God, Gij hebt gewild dat uw Woord bij de boodschap van de engel het vlees aannam in de schoot van de heilige maagd Maria.
Wij bidden U: laat allen die geloven dat zij werkelijk de Moeder van God is steun vinden in haar voorspraak bij U. Door Christus onze Heer.
A: Amen.

Van Kerstmis tot Lichtmis
V: Na het baren, o Maagd, zijt Gij ongeschonden gebleven;
A: Moeder van God, wees onze voorspraak.
V: Laat ons bidden. God door het moederschap van de heilige maagd Maria hebt Gij de rijkdom van de verlossing aan de mensen geschonken.
Wij bidden U: laat ons de voorspraak ondervinden van haar door wie wij de Gever van het leven mochten ontvangen: Jezus Christus, uw Zoon, en onze Heer.
A: Amen.

Van Lichtmis tot Pasen en na de Paastijd tot de Advent
V: Bid voor ons, heilige Moeder van God;
A: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
V: Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te allen tijde ons behoud.
Help ons op voorspraak van de heilige Maria, altijd maagd, in de noden van dit ogenblik en laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is. Door Christus onze Heer.
A: Amen.

In de Paastijd
V: Verheug en verblijd U, Maagd Maria, alleluja!
A: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja!
V: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus onze Heer, hebt Gij vreugde geschonken aan de wereld.
Wij bidden U: laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer.
A: Amen.

Liederen

Van Advent tot en met Maria Lichtmis: Alma Redemptoris Mater

Na Maria Lichtmis tot Witte Donderdag: Ave Regina Caelorum

Van Pasen tot en met Pinksteren: Regina Caeli

Na Pinksteren tot de Advent: Salve Regina

Geheimen van de rozenkrans

De blijde geheimen (maandag en zaterdag)

1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan de maagd Maria.

2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

3. Jezus wordt geboren in de stal van Betlehem.

4. Jezus wordt in de tempel opgedragen.

5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

De geheimen van het licht (donderdag)

1. De Doop van Jezus in de Jordaan.

2. Jezus’ zelfopenbaring op de bruiloft van Kana.

3. Jezus’ Verkondiging van het Koninkrijk Gods en Zijn oproep tot bekering.

4. Jezus’ verheerlijking op de berg Tabor.

5. Jezus’ instelling van de Eucharistie als sacramentele uitdrukking van het Paasmysterie

De droevige geheimen (dinsdag en vrijdag)

1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.

2. Jezus wordt gegeseld.

3. Jezus wordt met doornen gekroond.

4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.

5. Jezus sterft aan het kruis.

De glorievolle geheimen (woensdag en zondag)

1. Jezus verrijst uit de doden.

2. Jezus stijgt op ten hemel.

3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.

4. Maria wordt in de hemel opgenomen.

5. Maria wordt in de hemel gekroond.

Litanie van de Heilige Maagd Maria

Deze litanie wordt ook wel de Lauretanische Litanie of de Litanie van Loreto genoemd.


Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons, Christus aanhoor ons.
God, hemelse Vader,
God Zoon, Verlosser van de wereld,
God, Heilige Geest,
Heilige Drievuldigheid, één God,
Heilige Maria,
Heilige Moeder van God,
Heilige Maagd der maagden,
Moeder van Christus,
Moeder van de Kerk,
Moeder van barmhartigheid,
Moeder van de goddelijke genade,
Moeder van hoop,
Allerreinste Moeder,
Zeer kuise Moeder,
Maagdelijke Moeder,
Onbevlekte Moeder,
Beminnelijke Moeder,
Bewonderenswaardige Moeder,
Moeder van goede raad,
Moeder van de Schepper,
Moeder van de Zaligmaker,
Allervoorzichtigste Maagd,
Eerwaardige Maagd,
Lofwaardige Maagd,
Machtige Maagd,
Goedertieren Maagd,
Getrouwe Maagd,
Spiegel van gerechtigheid,
Zetel van Wijsheid,
Oorzaak van onze blijdschap,
Geestelijk vat,
Eerwaardig vat,
Heerlijk vat van godsvrucht,
Mystieke roos,
Toren van David,
Ivoren toren,
Gouden huis,
Ark van het verbond,
Deur van de hemel,
Morgenster,
Heil van de zieken,
Toevlucht van de zondaars,
Troosteres van de bedroefden,
Troost van de migranten,
Hulp van de christenen,
Koningin van de engelen,
Koningin van de aartsvaders,
Koningin van de profeten,
Koningin van de apostelen,
Koningin van de martelaren,
Koningin van de belijders,
Koningin van de maagden,
Koningin van alle heiligen,
Koningin zonder erfsmet ontvangen,
Koningin in de hemel opgenomen,
Koningin van de heilige rozenkrans,
Koningin van de gezinnen,
Koningin van de vrede,


Christus, ontferm U over ons.
Christus, verhoor ons.
ontferm U over ons.
ontferm U over ons.
ontferm U over ons.
ontferm U over ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.

Apostolische Brief Rosarium Virginis Maria

De Apolistische brief van de H. paus Johannes Paulus II uit 2002 is te lezen op RK Documenten.

Waar is een rozenkrans te koop?

Hieronder vindt u enkele links naar site waar u een rozenkrans kunt kopen:

Kerk in Nood Nederland

Kerk in Nood België

U kunt ook bij een kerk in de buurt aankloppen. Zij kunnen u meestal wel verder helpen.

Back To Top