Skip to content

Ondertiteling YouTube. Klik rechtsonder op de knop ‘Instellingen’ en selecteer Nederlands.

 

Bijbellezen gaat niet vanzelf. Hoe kan je de Bijbel goed lezen? Deze video bespreekt 5 stappen daarvoor. De Bijbel is immers het levende Woord van God. Hoe kunnen wij ons inspannen om Gods taal te verstaan?

 

5 Uitgangspunten bij het lezen van de Bijbel:

 1. Vanuit een geloofshouding
  God heeft de Bijbel in het geloof aan ons gegeven. Wij worden dus ook geroepen om in geloof te lezen, om open te staan voor de manier waarop God tot ons spreekt.
 2. Lezen vanuit gebed
  Om God goed te kunnen verstaan en begrijpen moeten we weten op welke manier Hij spreekt. Gebed helpt ons om Hem te verstaan, want: het is een manier om onze wil en verstand meer af te stemmen op Hem. Gebed is tijd doorbrengen met God, om meer afgestemd te zijn op Hem. Net als geliefden die tijd doorbrengen met elkaar om meer afgestemd te zijn op elkaar.
  Bid tot de Heilige Geest, Hij, die de auteur zelf is van de Bijbel, zal ons helpen om te begrijpen wat er staat, Hij zal ons verstand openen voor de betekenis van Gods Woord.
 3. Met aandacht voor het genre & de context van de Bijbelboeken
 • Genre: de Bijbel is geschreven door menselijke auteurs, die ieder op hun eigen manier schreven. Elk Bijbelboek heeft dus een eigen genre, waar rekening mee moet worden gehouden.
 • Context: De Bijbel is in een context ontstaan en doorgegeven.

“De geloofstradities vormen de levende omgeving waarin de literaire activiteit van de auteurs van de Heilige Schrift zich invoegt. Dit zich invoegen hield ook in een deelname aan het liturgische leven en de uiterlijke activiteiten van de gemeenschappen, aan hun cultuur en de wederwaardigheden van hun historische bestemming. De interpretatie van de Heilige Schrift vereist daarom op gelijke wijze een deelname van de exegeten (Bijbel uitleggers) aan heel het leven en heel het geloof van de gelovende gemeenschap van hun tijd.” Verbum Domini 29

 1. Deelname aan de geloofsgemeenschap
  Sta in de levende gemeenschap van deze tijd. (quote Verbum Domini)
 2. Bekend raken met de Bijbelse taal
  Als we bekend raken met de Bijbelse taal, met personages, etc. dan helpt dit om alles beter te begrijpen. Dit kan bijvoorbeeld door de Bijbel rustig te lezen en door films te kijken over Bijbelverhalen. Ieder woord in de Bijbel heeft een diepere betekenis!
 • Stel goede vragen, vanuit het geloof. Ga op zoek naar antwoorden.
 • De Bijbel is het Woord van God, het is een grote rijkdom. Het is de taal van God, die wij mogen leren door de Bijbel te lezen. Op die manier kan God tot ons spreken en kunnen wij Hem verstaan, ook in ons dagelijks leven.

 

4 Betekenissen bij Bijbelinterpretatie
In de traditie van de Kerk wordt er bij het lezen en interpreteren van de Bijbel onderscheid gemaakt tussen vier betekenissen (Catechismus van de katholieke Kerk 115):

(1) Letterlijke betekenis: De letterlijke betekenis van een tekst heeft betrekking op letterlijke en historische feiten: Wie waren erbij betrokken? Wat, wanneer en hoe is iets gebeurd? (CKK 116)

(2) Typologische/allegorische betekenis: Een tekst in het Oude Testament
is een voorafbeelding van het Nieuwe Testament. (CKK 117)

(3) Morele betekenis: Gebeurtenissen in de schrift laten ons zien
hoe wijzelf moeten handelen als christenen. (CKK 117)

(4) Anagogische (toekomstgerichte) betekenis. Gebeurtenissen en werkelijkheden in de Bijbel wijzen naar de eeuwigheid. Een voorbeeld hiervan is de Kerk, welke een vooruitwijzing is van het hemels Jeruzalem. (CKK 117)

Kort samengevat: “De letter leert de gebeurtenissen, de allegorie wat men moet geloven, de morele betekenis wat men moet doen, en de anagogie waarheen men moet streven.”
(CKK 118)

 

Gebed tot de Heilige Geest
Wanneer we de Bijbel gaan lezen, dan vragen we de Heilige Geest om ons te helpen om Zijn Woord te begrijpen. Het is goed om het volgende gebed te bidden, voorafgaand aan het Bijbellezen:

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw Liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laat ons bidden.
God, door uw heilige Geest hebt Gij uw Licht geschonken aan hen die geloven.
Maak ons ontvankelijk voor diezelfde Geest om al wat goed is te kennen
en ons voor altijd over zijn bijstand te verheugen.
Door Christus onze Heer.

Bronnen voor verdieping in de Heilige Schrift:

 • Dei Verbum – Over de Goddelijke Openbaring
 • Verbum Domini – Over de Heilige Schrift
 • Catechismus van de Katholieke Kerk 105 t/m 130

De onderstaande vragen zijn een hulpmiddel om de informatie van de video beter te begrijpen en meer eigen te maken.

 

BEGRIPSVRAGEN

 1. Hoe lees je de Bijbel ‘vanuit een geloofshouding’? Waarom is dit van belang?
 2. Waarom is het van belang om de Bijbel vanuit het gebed te lezen?
 3. Waarom is het belangrijk om op de context en genres te letten?
 4. Wat wordt er bedoeld met het lezen van de Bijbel vanuit ‘een deelname aan de geloofsgemeenschap’?
 5. Waarom is het belangrijk om bekend te raken met de Bijbelse taal?
  Hoe kan je dit doen?

VRAGEN VOOR REFLECTIE EN DISCUSSIE

 1. Lees ik de Bijbel vanuit een houding van geloof? Wanneer wel en wanneer niet?
 2. Besef ik mij het belang van het lezen van de Bijbel? En besef ik mij ook dat dit een proces is waar ik tijd en energie moet steken? Wil en doe ik dit ook?
 3. Welk van de vijf genoemde uitgangspunten is/zijn moeilijk voor mij?
 4. Waarin kan ik nog groeien als het gaat om het lezen van de Bijbel? En hoe ga ik dit praktisch doen?

 

TEKSTEN TER OVERWEGING

“Want het woord van God is levend en krachtig.
Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard
en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest,
van gewrichten en merg.
Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.”

Hebreeën 4, 12

 

“Een lamp voor mijn voet is uw woord,
een schijnend licht op mijn pad.”

Psalm 119, 105

  

“Elk door God geïnspireerd geschrift dient ook om te onderrichten
in de waarheid en dwalingen te weerleggen,
om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden
tot een rechtschapen leven,
zodat de man Gods voor zijn taak berekend is
en toegerust voor elk goed werk.”
2 Timóteus 3, 16-17

 

 “Het gras verdort, de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God
houdt in eeuwigheid stand.”

Jesaja 40, 8

  

“Hij, God – volmaakt is zijn weg;
onvermengd is het woord van de Heer.
Hij is schild voor wie bij Hem schuilen.”

Psalm 18, 31

 

“Jezus gaf ten antwoord: ‘Er staat geschreven:
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt’.”

Matteüs 4, 4

Back To Top